Moderna gravidförsäkring

Moderna gravidförsäkring

Graviditet ställer många krav på livet. Man måste planera för ytterligare en person och man måste tänka extra mycket på sig själv. Uppstår en sjukdom eller inträffar en olycka är det inte längre bara en själv att se efter. Vissa händelser kan även vara extra svåra att hantera under en graviditet. Därför finns gravidförsäkringar för att säkerställa att hjälp finns när man behöver det som mest. Samtliga etablerade försäkringsbolag har gravidförsäkringar som ger rätt till ersättning i olika omfattningar. Nu ska vi titta närmare på de gravidförsäkringar som Moderna erbjuder.

Teckna Moderna gravidförsäkring

Allmänt om Modernas gravidförsäkring

Moderna erbjuder såväl en gratis gravidförsäkring som en betalförsäkring. Unikt med deras försäkringar är att de båda helt och hållet omfattar såväl eventuell parter som den gravida och barnet. I jämförelse med övriga försäkringsbolag är detta ovanligt. Den främst skillnaden mellan de två försäkringarna är att gratisförsäkringen endast täcker faktiska olycksfall medan betalförsäkringen även omfattar sjukdomar och följdskador. Försäkringen kan tecknas som tidigast i graviditetsvecka 22 och gäller fram till då barnet blir 6 månader gammalt. Man kan när som helst under graviditeten teckna Modernas gravidförsäkringar och det kräver ingen föregående hälsokontroll. Grundförsäkringen är helt gratis. Den utökade kommer med en avgift men ger ett mycket mer omfattande skydd.

Gravidförsäkring Gratis

Gratisförsäkringen gravidförsäkring Gratis ger ett ganska begränsat skydd men gäller även i full utsträckning eventuell partner. Särskilt för Modernas försäkringar är att alla delar av försäkringen täcker barnet, den gravida och eventuell partner. Samtliga har rätt till ersättning på grund av medicinsk invaliditet vid olycksfall, dödsfall och behov av krishjälp. Begreppet medicinsk invaliditet åsyftar här när ett olycksfall orsakar en bestående invaliditet. Det måste alltså leda till en bestående en nedsättning av kroppens funktion. Den ersättning för krisbehandling som erbjuds gäller då behandling hos psykolog har sökts. Sådant behov kan uppstå om barnet avlider eller föds med missbildning.

Gravidförsäkring Large

Den avgiftsbelagda gravidförsäkringen Large ger ett skydd motsvarande den gratis gravidförsäkringen fast med många tillägg. Tecknar man den finns även en rätt till hjälp vid förlossningsdepression, behov av sjukhusvistelse, komplikationer, uppkomna ärr, annan behandling eller behov av särskild vård. Ersättning vid medicinsk invaliditet utgår även om den gravida eller barnet drabbas av sådan på grund av sjukdom eller komplikationer vid förlossningen. Exempel på komplikationer som ersätts är behov av akut kejsarsnitt, svår blodförlust eller havandeskapsförgiftning.

Vilken försäkring bör man teckna?

Det finns inget allmänt svar på denna fråga. Båda försäkringar från Moderna ger ett extra omfattande skydd för eventuell partner. Är man särskilt intresserad av detta finns därmed ett stort skäl att överväga Moderna. Detta svarar däremot inte på frågan om vilken försäkring man bör teckna. Är man främst orolig för olycksfall räcker det med gratisförsäkringen. Vill man gardera sig mot sjukdomar, komplikationer eller medfödda fel måste man överväga betalförsäkringen. Vissa saker är däremot helt undantagna rätten till ersättning. Detta gäller skador till följd av idrott, brott eller vaccinering. Det innebär att Moderna kan vara ett dåligt alternativ om man inte har väldig översikt över möjliga händelser och biverkningar. Visar sig symptom innan man har tecknat försäkringen, exempelvis via ultraljud, omfattar försäkringen inte detta. Därför är det viktigt att så fort som möjligt teckna en gravidförsäkring. Har man haft en försäkring hos Moderna kan man förmånligt teckna en barnförsäkring efter barnets 6 månadersdag.

Teckna Moderna gravidförsäkring