Trygg Hansa Gravidförsäkring

Trygg Hansa GravidförsäkringEn graviditet medför ett antal oundvikliga risker för såväl modern som barnet. För att minimera dessa kan man välja att teckna en gravidförsäkring. Vi ska här reda ut på vad en gravidförsäkring hos Trygg Hansa omfattar samt vilka tillval som finns.

Teckna Trygg Hansa gravidförsäkring

Allmänt om Trygg Hansas gravidförsäkring

En gravidförsäkring hos Trygg Hansa gäller den som är gravid, barnet samt den andra föräldern. Försäkringens basnivå är helt kostnadsfri och ger krishjälp samt ett engångsbelopp vid vissa oväntade händelser. Vill man utöka skyddet erbjuder de även en betalnivå för gravidförsäkringen. Försäkringen kan tecknas när som helst under graviditeten och gäller för endast för skador och symptom som inte visat sig. Därför är det av vikt att man så fort man blir medveten om sin graviditet tecknar en gravidförsäkring. Annars riskerar man att inte få ersättning för vissa komplikationer. Försäkringen gäller hela graviditeten och tills barnet har fyllt sex månader. Då upphör försäkringen. Då bör man överväga att teckna en personskadeförsäkring för barnet. Vi ska nu titta närmare på de olika nivåerna av gravidförsäkringar hos Trygg Hansa.

Gravidförsäkring Gratis

Trygg Hansas Gravidförsäkring Gratis ger ett grundskydd för barnet, mamman och den andra föräldern. För barnets del ger försäkringen ersättning vid det fall att barnet drabbas av medicinsk invaliditet vid olycksfall eller avlider. Medicinsk invaliditet vid olycksfall åsyftar en bestående nedsättning av funktionsförmågan till följd av en ofrivillig kroppsskada genom plötslig och yttre händelse. En sådan kan vara om modern ramlar och slår sig så att det ofödda barnet skadas. Det gäller även om barnet under sina första levnadsmånader skadar sig och därmed får en nedsättning. För modern och den andra föräldern ger gratisförsäkringen rätt till krishjälp, ersättning för medicinsk invaliditet vid olycksfall och ersättning vid dödsfall. Krishjälpen ger rätt till behandling hos psykolog på grund av trauma relaterat till graviditeten eller liknande.

Gravidförsäkring Extra

Trygg Hansas Gravidförsäkring Extra är avgiftsbelagd och utökar försäkringen med diverse tillägg. För barnets skull utgår då även ersättning vid medicinsk invaliditet till följd av sjukdom, sjukhusvistelse, vanprydande ärr, läke- och resekostnader vid olycksfall och kostnader vid olycksfall. För modern utgår ersättning även vid sjukhusvistelse på grund av graviditetskomplikationer och övriga komplikationer under graviditet och förlossning. I förhållande till gratisförsäkringen är den helt enkelt mer omfattande. Till skillnad från gratisförsäkringen ersätts även skador som inte bara är av medicinsk natur. Särskilt för denna försäkring är att den även ersätter särskilda händelser. Sådana kan vara om barnets föds med en särskilt allvarlig diagnos. Exempel på sådana kan vara hjärtfel, Downs syndrom, hörselnedsättning eller missbildning. Det gäller alltså händelser som i sin natur kommer att kräva mycket tid och resurser under barnets livstid.

Vilken försäkring bör man teckna?

Denna fråga är svår att ge ett allmänt svar på. Om du misstänker någon risk, till följd av släktens historia eller liknande, bör du inte tveka att teckna den mer omfattande försäkringen. Känner du däremot att du bara vill ha extra säkerhet i livet räcker gratisförsäkringarna långt. Inget hindrar dig från att teckna flera gratisförsäkringar från olika bolag så länge du ser till att de inte tar ut varandra i villkoren. Ändrar man sig under tiden går det att gå över till en avgiftsbelagd och mer omfattande försäkring. Viktigt att komma ihåg är att försäkringarna inte gäller för händelser som redan är kända. Får du vetskap om ett problem är risken stor att försäkringen inte gäller detta om du tecknar försäkringen först efter du fått kännedom om situationen.

Teckna Trygg Hansa gravidförsäkring