Folksam Gravidförsäkring

När man blir förälder vänds den egna världen ofta upp och ned. Oavsett vad man önskar finns det risker med graviditet. Händer något oväntat är risken stor att man kommer att behöva ekonomisk hjälp för att klara sig igenom det hela. Det är där gravidförsäkring träder in. Nu ska vi titta på vilka sådana försäkringar som Folksam tillhandahåller.

Teckna Folksams gravidförsäkring

Folksam Gravidförsäkring

Allmänt om Folksams gravidförsäkring

Folksam har två nivåer på sin gravidförsäkring: Gratis med grundskydd och utökad. Båda omfattar i olika utsträckningar barnet, den gravida och partnern. Generellt sett ger försäkringen ett skydd mot vissa medfödda diagnoser, vissa utgifter i samband med sjukhusvistelse och stöd i form av krishantering eller familjestöd. Barnet i magen omfattas från graviditetsvecka 23, och den som är gravid omfattas från graviditetsvecka 10. Försäkringen slutar att gälla när det födda barnet blivit sex månader gammalt. Försäkringen är främst till för att skydda barnet, men skyddar även den gravida och i mindre utsträckning en eventuell partner. Grundförsäkringen är helt gratis. Den utökade är avgiftsbelagd men ger ett mycket mer omfattande skydd.

Gravidförsäkring med grundskydd

Gratisförsäkringen gravidförsäkring med grundskydd ger trots sitt namn ett omfattande skydd för barnet och den gravida. Både barnet och den gravida får ersättning för medicinsk invaliditet, ärr, dödsfall, läke- och resekostnader och tandskador. Rätt till krisbehandling ingår för den gravida och eventuell partner. Begreppet medicinsk invaliditet åsyftar när ett olycksfall eller en sjukdom leder till bestående invaliditet. Exempel på sådant är när någon drabbas av något som motsvarar en nedsättning av kroppens funktion. Den krisbehandling som omfattar den gravida och en eventuell partner gäller för behandling hos psykolog eller psykoterapeut. Händelser som kan föranleda sådana kris är att barnet avlider eller föds med funktionsnedsättning.

Utökad Gravidförsäkring

Den avgiftsbelagda utökade gravidförsäkringen ger samma skydd som gravidförsäkring med grundskydd, fast med ett antal tillägg. Med den finns även en rätt till ersättning för vissa diagnoser som barnet kan få. Sådana diagnoser kan vara cancer, Downs syndrom, cerebral pares eller ryggmärgsbråck. Det handlar alltså om allvarliga diagnoser som avsevärt påverkar barnet i dess kommande liv. Det tillkommer även en rätt till ersättning vid tandskador, ersättning för hela sjukhusvistelsen, ersättning vid vissa graviditetskomplikationer och ersättning för hjälpmedel. Exempel på graviditetskomplikationer som ersätts är missfall, havandeskapsförgiftning eller foglossning.

Vilken försäkring bör man teckna?

Denna fråga kan bara besvaras genom att man individuellt överväger sina egna förutsättningar. Misstänker man att det finns risk för svåra komplikationer finns ingen anledning att inte överväga en utökad gravidförsäkring. Antyder däremot allt att förlossningen kommer vara utan besvär kanske det räcker med gravidförsäkring med grundskydd. Det är värt att ha i åtanke att redan etablerad sjukdomsbild hos den gravida kan påverka rätten till ersättning. Är det sannolikt att den gravida har anlag som kommer att föras över till barnet finns risken att ingen ersättning utgår för detta. Då kanske det kan vara helt överflödigt med en utökad gravidförsäkring. Detta är något som måste övervägas i samband med såväl medicinsk expertis som med försäkringsbolaget. Begreppet partner medför även vissa begränsningar. Med detta avser Folksam make, registrerad partner eller sambo. Lever den gravida inte tillsammans med barnets andra förälder är det inte säkert att denne omfattas av försäkringen. Oavsett är det viktigt att se till att denna försäkring täcker just era behov. Visar det sig att försäkringen inte uppfyller förväntningarna kan det löna sig att se över andra alternativ.

Teckna Folksams gravidförsäkring